Privacybeleid Offrea - Werving

Benieuwd naar hoe Offrea vertrouwelijk omspringt met jouw gegevens? Je vindt alle informatie in onderstaand privacybeleid, waar verteld wordt welke stappen Offrea onderneemt om jouw privacy te beschermen, hoe jij continu inspraak hebt in dit proces en hoe Offrea jou garandeert dat dit beleid wordt nageleefd. Door gebruik te maken van deze website, aanvaard je dat Offrea jouw gegevens verzamelt en gebruikt zoals hieronder beschreven. Gelieve dit privacybeleid te lezen in samenhang met de cookie policy van Offrea.

Waarom en hoe worden jouw gegevens verzameld?

Jouw persoonlijke gegevens kunnen gebruikt worden voor het registeren van je sollicitatie voor een tewerkstelling in ons bedrijf en, indien deze sollicitatie tot het begin van een selectieprocedure leidt, wordt er een profiel van u aangemaakt, wat betekent dat Offrea alle nodige gegevens zal verwerken die vereist zijn om uw sollicitatie te kunnen beoordelen met het oog op een mogelijke aanwerving en het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Wordt er geen overeenkomst aangegaan worden jouw persoonsgegevens bewaard om jou in de toekomst te kunnen contacteren wanneer eventuele toekomstige opportuniteiten aansluiten bij uw profiel.

Na beëindiging van jouw arbeidsovereenkomst worden jouw gegevens bewaard (i) zo lang Offrea wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te bewaren en (ii) indien dit redelijkerwijs noodzakelijk is om de juridische belangen van Offrea te beschermen.

Jouw persoonlijke informatie wordt verzameld door middel van persoonlijke contacten, telefoongesprekken en/of e-mail. 

Over welke gegevens gaat het?

Het gaat om de verwerking van volgende persoonsgegevens:

 • standaard informatie in verband met uw identiteit (naam, voorna(a)m(en), adres...);
 • persoonlijke gegevens (geboorteplaats en -datum, nationaliteit, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, hobby’s en interesses,...);
 • cv
 • uw foto indien u hier toestemming voor geeft;
 • lidmaatschappen;
 • gegevens in verband met uw professionele ervaring (profiel, gegevens over voormalige werkgevers, beëindiging van laatste tewerkstellingen en het geleverde werk, bijzondere projecten, ...) met inbegrip van een referentieonderzoek indien u referenties hebt opgegeven in uw CV (wat impliceert dat u ons de toestemming hebt gegeven om deze referenties te contacteren);
 • gegevens in verband met uw opleiding (diploma’s, certificaten, stages, bijzondere opleidingen, ...);
 • talenkennis;
 • eventuele andere persoonlijke gegevens die u ons meedeelt bij uw sollicitatie, in verband met de uitoefening van de functie;
 • digitale beoordeling via het internet (aanwezigheid op sociale media), in de mate dat deze aanwezigheid openbaar is voor ons;
 • alle andere (dan de hierboven vermelde) persoonsgegevens die krachtens de wet verwerkt moeten worden.

Offrea verzamelt en verwerkt geen gevoelige informatie over sollicitanten, bijvoorbeeld gegevens die uw ras of etnische achtergrond, politieke, godsdienstige of filosofische overtuiging, eventueel lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksleven onthullen. Indien wegens bepaalde omstandigheden gevoelige informatie over een sollicitant worden verzameld, vraagt Offrea hiervoor uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de sollicitant. Opgemerkt dient te worden dat indien een sollicitant ongevraagd gevoelige persoonlijke informatie aan Offrea verstrekt, de sollicitant via zijn akkoord met deze privacyverklaring toestemming aan Offrea geeft om deze te gebruiken voor wervingsdoeleinden voor zover deze informatie daartoe relevant zou zijn.

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?

HR en uw beoogde leidinggevende(n) zullen toegang hebben tot uw persoonsgegevens op basis van een strikt ‘need-to-know’ basis voor de doeleinden zoals hierboven vermeld.

We sturen uw gegevens niet door naar andere derden, met de mogelijke uitzondering van ‘assessment centra’ etc. of enige andere derde indien dit relevant is voor de aanwervingsprocedure, tenzij onder wettelijke verplichting.

 

Jij hebt steeds het recht om…

 • je gegevens in te kijken, aan te passen of te wissen, alsook je te verzetten tegen het verwerken van je persoonsgegevens of deze verwerking te beperken

  Dit recht op inzage, verbetering, verwijdering en beperking is kosteloos en kan je uitoefenen door het weigeren van cookies of door je verzoek per e-mail naar  privacy@offrea.be te sturen. Offrea zal er dan alles aan doen om je verzoek zo spoedig mogelijk te behandelen.

 • volledig geïnformeerd te zijn over de verwerking van jouw gegevens, zoals beschreven in dit privacybeleid.
 • Offrea te vragen jouw gegevens over te dragen naar een andere dienstverlener, per schriftelijk verzoek via privacy@offrea.be

Klacht indienen?

Offrea benadrukt dat zij op elk moment tracht te handelen overeenkomstig (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en (iii) de algemene verordening gegevensbescherming. Denk je dat wij jouw gegevens niet conform de wet verwerken? Dan kan je klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie.

Offrea verbindt zich ertoe om eender welke haalbare, fysieke, dan wel technologische of organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen om (i) ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens, alsook (ii) verlies, misbruik of wijziging van jouw persoonsgegevens te voorkomen. Offrea bewaart alle verzamelde persoonsgegevens beveiligd in de cloud (met datacenter(s) binnen de EU).

Niettegenstaande de genomen voorzorgsmaatregelen (zoals het encrypteren van bepaalde gegevens) en controles die hierop gebeuren, is het overdragen van gegevens via het internet/e-mail of het elektronisch opslagen van deze gegevens nooit 100% veilig. Offrea kan in dit verband daarom geen sluitende garantie op de veiligheid van jouw gegevens bieden.

Update Privacybeleid

Dit privacybeleid werd voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018. Offrea is gerechtigd om op eender welk moment het privacybeleid te updaten, met vermelding van de laatste wijziging. Het is daarom aangeraden om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen, om zo op de hoogte te zijn van mogelijke wijzigingen.

 

Contacteer Offrea

Indien je vragen of opmerkingen hebt over dit Privacybeleid of over de manier waarop Offrea bvba jouw gegevens verwerkt, kan je Offrea steeds bereiken